Methodiek

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke beoordelingsmethodiek is gehanteerd in de effectanalyse van de structurerende keuzes. Daarnaast wordt beschreven hoe de referentiesituatie wordt beoordeeld en hoe het voornemen wordt beoordeeld.

Het Rad van de Leefomgeving ten behoeve van het NPLG

Voor het beoordelingskader wordt het Rad van de Leefomgeving als basis gebruikt (zie Figuur 4‑1). Dit Rad is ook gehanteerd in de m.e.r. voor de NOVI.

Beoordelingskader ten behoeve van het NPLG

Indicatoren

Beoordeling referentiesituatie en trends

Omdat de begrippen huidige situatie, autonome ontwikkeling, trends en ontwikkelingen en referentiesituatie nog wel eens tot onduidelijkheden leiden is hieronder een kader opgenomen dat aangeeft hoe hier in het planMER mee om is gegaan.

Beoordeling voornemen

Op basis van de informatie uit in paragraaf 'De doelen van het NPLG' is voor elk van de structurerende keuzes per indicator gekeken welk effecten kunnen worden verwacht.

Referentiesituatie

In dit hoofdstuk worden de huidige situatie en de trends voor het landelijk gebied beschreven per hoofdthema en onderliggende thema’s voor alle indicatoren.

Economische omgeving

Voor het hoofdthema Economische omgeving worden drie thema’s besproken: Landelijk gebied, Natuur en Landbouw. Voor het thema Landelijk gebied wordt de indicator Oppervlakte landelijk gebied gebruikt.

Landelijk gebied

Onder dit thema wordt gekeken naar de huidige situatie en de trend voor de indicator Oppervlakte landelijk gebied.

Natuur

Onder dit thema wordt gekeken naar de huidige situatie en de trend voor de indicatoren Oppervlakte natuurgrond en Oppervlakte agrarisch natuurbeheer.

Landbouw

Onder dit thema wordt gekeken naar de huidige situatie en de trend voor de indicatoren Oppervlakte landbouw, Aantallen agrariërs en Verdienvermogen van agrariërs.

Toon meer resultaten