Informatie afbeelding: Age Zijderveld

De relatie tussen het NPLG en andere programma’s

Het NPLG is niet het enige programma dat invulling geeft aan de opgaven voor het landelijk gebied uit de NOVI. Er zijn momenteel verschillende andere langlopende rijksprogramma’s die inhoudelijke raakvlakken hebben met het NPLG, waarbij interbestuurlijke samenwerking met provincies en waterschappen een belangrijke rol speelt en die ook werken met een meerjarige cyclus van programmeren en budgetteren. Daarnaast zijn er nog diverse programma’s die het landelijk gebied of het NPLG op verschillende manieren raken. Hieronder worden de belangrijkste beleidsvisies en rijksprogramma’s genoemd.

Bij de relatie tussen het NPLG en andere beleidsvisies en rijksprogramma’s kan er onderscheid gemaakt worden tussen:

  1. Het ruimtelijk kader: NOVI, NOVEX en de nieuwe Nota Ruimte.

  2. De directe buren: programma’s en beleid die in de provinciale gebiedsuitwerkingen samenkomen. Het gaat om: Brief Water en Bodem Sturend, Programma Natuur, Agenda Natuurinclusief, Bossenstrategie, Veenplan, Programmatische Aanpak Grote Wateren, Programma integraal Riviermanagement, Deltaprogramma Zoetwater en Nationaal Strategisch Plan/GLB (pijler 2).

  3. Mooier en beter: ondersteunende programma’s die kennis, ontwerpkracht en ondersteuning bieden. Het gaat onder andere om: Programma Mooi Nederland, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, Kennisprogramma zeespiegelstijging en Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL). De opbrengsten en inzichten van deze programma’s zullen waar dat relevant is, de komende jaren actief worden gedeeld met provincies en andere betrokkenen partijen.

  4. De goede vrienden: programma’s met effecten in het landelijk gebied, die iets verder van het NPLG af staan. Het gaat onder andere om: Programma Energiehoofdstructuur, Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën, Programma Werklocaties, Nationaal Programma Milieu, Programma Gezonde Groene Leefomgeving, Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie, Schone Lucht Akkoord en Mobiliteitsprogramma’s (Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040, Schets mobiliteit 2040, Toekomstperspectief Automobiliteit, Nationaal toekomstbeeld Fiets, Goederenvervoeragenda, Strategisch Plan verkeersveiligheid). Dit gaat om programma’s die allemaal een onderdeel zijn van de ruimtelijke puzzel in Nederland.

Voor programma’s en beleid die in de provinciale gebiedsuitwerkingen samenkomen zijn, met het oog op doelbereik en uitvoerbaarheid van de programma's, tussen ministerie en provincies de volgende afspraken gemaakt:

  • De opgaven in het gebied staan centraal, de programma’s ondersteunen;

  • Periodiek wisselen de programma’s informatie uit over lopende aanvragen, kennisvragen en relevante inzichten, monitoring en gebiedsprocessen;

  • De programma’ s zetten in op transitie wanneer die nodig is en optimalisatie waar dat kan;

  • Waar de programma’s elkaar in een gebied tegenkomen wordt ingezet op netwerksturing om de juiste verbindingen te leggen op alle niveaus en zo kansen op synergie te benutten en afwenteling te voorkomen;

  • Een focus op een samenhangende aanpak betekent niet dat iedereen op elkaar gaat wachten, of dat niet- volledige informatie een reden is om noodzakelijke beslissingen door te schuiven: waar nodig worden op deelonderwerpen keuzes gemaakt, en;

  • De rijksprogramma’s zorgen dat voor medeoverheden inzichtelijk wordt welk type maatregelen via welk programma/financieringsbron wel/niet te financieren zijn.