Informatie afbeelding: Richard Zomerdijk

De functies van het NPLG

Het NPLG heeft als hoofdopgave om uitvoering te geven aan de (inter)nationale doelstellingen voor natuur en stikstof, water en bodem en klimaat. Het NPLG moet zo leiden tot een meer toekomstbestendige inrichting van ons landelijk gebied. Dit heeft veel overlap met andere (internationale) opgaven en belangen in het landelijk gebied (zie paragraaf 'Relatie met andere plannen en initiatieven'). Om elkaar te versterken, worden een aantal van deze opgaven bijeengebracht in het NPLG, voor een samenhangende aanpak in het landelijk gebied. Uiteindelijk moeten de internationale doelstellingen voor natuur en stikstof, water en bodem en klimaat vertaald worden naar nationale en regionale doelen. Op basis hiervan kan dan het beleid in het NPLG worden vastgelegd en worden uitgevoerd.

Het NPLG heeft een viertal functies:

  1. Toekomstbestendig ontwikkelen van het landelijk gebied. Mede met het oog op het voldoen aan internationale verplichtingen op het gebied van natuur, klimaat en water zorgen we dat de draagkracht van het water- en bodemsysteem leidend wordt voor het landgebruik in het landelijk gebied.

  2. Zorgen dat er keuzes worden gemaakt over bovenregionale verdelings- en kwaliteitsvragen in het landelijk gebied, met oog op de lange termijn. Hiervoor vindt nadere invulling en duiding plaats van de drie NOVI afwegingsprincipes:

    1. Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies;

    2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal;

    3. Afwentelen wordt voorkomen.

  3. Beschermen en bevorderen van een vitaal landelijk gebied, waar je prettig, gezond en veilig kunt wonen, werken, ondernemen en recreëren. Met een levend en aantrekkelijk landschap, waarin ruimte is voor vitale landbouw, veerkrachtige natuur en overige functies.

  4. Een lerende aanpak van interbestuurlijke samenwerking met samenhangende Rijksinzet voor het landelijk gebied en gebiedsgericht werken ten behoeve van het realiseren van deze drie inhoudelijke doelen.