Informatie afbeelding: Martijn Beekman

Inleiding

Dit is de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD); de eerste stap naar het milieueffectrapport (planMER) voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied[1] (NLPG). De NRD beschrijft wat er in het milieueffectrapport onderzocht gaat worden (de reikwijdte) en tot in welk detail. Deze notitie wordt benut om belanghebbenden te informeren en bestuursorganen en wettelijke adviseurs te raadplegen ten aanzien van reikwijdte en detailniveau van het planMER voor het NLPG. Ook de Commissie voor de m.e.r. wordt gevraagd hierover een advies uit te brengen. Daarnaast kan iedereen reageren op de NRD door een zienswijze in te dienen. In dit hoofdstuk is een eerste introductie gegeven van het NPLG en is beschreven waarom daarvoor een planMER wordt opgesteld. Tot slot vindt u de leeswijzer voor deze NRD.

  • 1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/nationaal-programma-landelijk-gebied