Informatie afbeelding: Martijn Beekman

Waarom een milieueffectrapportage?

Verschil m.e.r. en MER.

De afkorting m.e.r. gaat over de procedure, terwijl met de afkorting MER het uiteindelijke milieueffectrapport, waar de onderzoeksresultaten in staan, wordt bedoeld.

Het NPLG is een m.e.r.-plichtig programma volgens een zogenaamde uitgebreide procedure, omdat het een programma betreft (generieke aanwijzing vanuit art. 16.34 Ow.) dat kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten (art. 16.36 Ow.). Het instrument m.e.r. is bedoeld om het belang van de leefomgeving, mens en natuur, vroegtijdig en volwaardig mee te kunnen wegen bij belangrijke en strategische besluiten. Een m.e.r. is een procedure, waarbij een onderzoek naar de milieueffecten wordt uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden beschreven in een rapport; het planMER. Het planMER geeft inzicht in de effecten van de mogelijke oplossingen om de doelen van het beleid te halen. Op deze wijze kan het planMER bijdragen aan de leefomgeving in de plan- en besluitvorming.

In de procedure van de m.e.r. is vastgelegd dat het publiek de kans moet krijgen om input te leveren en zijn belangen uit te spreken, waardoor de maatschappij betrokken wordt bij de besluitvorming. In de NRD wordt voorgelegd wat in het m.e.r. aan de orde zal komen. Hierop kan het publiek, indien gewenst, hun visie geven middels de participatie. Publieksparticipatie leidt tot een verbetering van de plannen en betere besluiten. Ook zorgt de m.e.r. voor transparantie van de effecten van het besluit.