Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is een beleidsprogramma onder de Nationale Omgevingsvisie dat opgesteld wordt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het programma richt zich op gebiedsgerichte opgaven en maatregelen voor onder andere natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat, waarbij de EU-verplichtingen leidend zijn. Om dit te realiseren, legt het NPLG structurerende en richtinggevende keuzes en regionale doelen vast. Deze worden vervolgens richtinggevend meegegeven aan regionale overheden, onder regie van de provincies.

Dit iReport is de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD), wat de eerste stap is naar het milieueffectrapport (planMER) voor het NLPG. In de NRD wordt beschreven wat er in het planMER onderzocht gaat worden en tot in welk detail. Deze notitie wordt benut om belanghebbenden te informeren en bestuursorganen en wettelijke adviseurs te raadplegen ten aanzien van reikwijdte en detailniveau van het planMER voor het NLPG. Het planMER is bedoeld om gedurende het beleids- en (voorbereiding) uitvoeringstraject beslisinformatie te genereren.

In deze afbeelding is een toekomstbeeld van het landelijk gebied weergegeven. Het toekomstbeeld richt zich op natuur, water en klimaat.