Bijlage 2: Verklarende woordenlijst

Begrip

Definitie

Nationaal Programma Landelijk Gebied

De langetermijnvisie van de Nederlandse overheid voor het landelijk gebied

Nationale Omgevingsvisie

De langetermijnvisie van de Nederlandse overheid voor de fysieke leefomgeving, die richting geeft aan de ruimtelijke inrichting van Nederland

Structurerende keuze

Keuzes die richting geven aan de ruimtelijke inrichting en die de wenselijkheid en onwenselijkheid van (nieuwe) activiteiten in het landelijk gebied beschrijven

Provinciaal gebiedsprogramma

Plannen die door provincies worden opgesteld en die concrete maatregelen bevatten om de doelstellingen van het NPLG te halen

Overgangsgebied

Een gebied rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden waar functies en activiteiten een bijdrage moeten leveren aan natuurherstel

Bufferzones

Zones tussen bijvoorbeeld landbouwgrond en natuurgebieden die dienen als bescherming tegen negatieve effecten van bijvoorbeeld landbouw op natuur

Groenblauwe dooradering

Een netwerk van groene en blauwe gebieden die met elkaar verbonden zijn en bijdragen aan biodiversiteit, klimaatadaptatie en recreatie

Zoönose

Een ziekte die van nature overdraagbaar is tussen dieren en mensen

Referentiesituatie

De huidige situatie met het doortrekken van fysieke autonome trends en ontwikkelingen

Omgevingswet

Een wet gericht op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu

Participatie

Het betrekken van belanghebbenden en maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming en uitvoering van plannen en projecten

Stikstofdepositie

De neerslag van stikstofoxiden en ammoniak uit de lucht op de bodem en het water

Bodemdaling

Een daling van de hoogte van de bodem als gevolg van menselijke activiteiten, zoals gaswinning, veenoxidatie en inklinking

Verzilting

Een toename van het zoutgehalte in de bodem en het water als gevolg van zoutwaterinfiltratie of landbouwactiviteiten

Vogel- en Habitatrichtlijn

Europese richtlijnen die tot doel hebben de bescherming van wilde vogels en hun leefgebieden te waarborgen

Kaderrichtlijn Water

Een Europese richtlijn die tot doel heeft de waterkwaliteit in Europa te beschermen en verbeteren

Maatregelpakketten

Een set van maatregelen die worden genomen om een bepaald doel te bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, water of klimaat

Regionale doelen

Specifieke doelen en keuzes per gebied binnen het NPLG-programma die steeds verder verfijnd en bijgesteld worden in een iteratief proces

Draagkracht

De mate waarin een ecosysteem belasting kan verdragen zonder dat de kwaliteit van het systeem achteruitgaat

Stikstofreductie

Het verminderen van de hoeveelheid stikstof die vrijkomt in het milieu, met als doel de schade aan natuur en biodiversiteit te verminderen

Hydrologische condities

De fysieke en chemische kenmerken van het water in een bepaald gebied

Nutriënten

Voedingsstoffen zoals stikstof en fosfor

Emissiereductieopgave

De hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen die verminderd moet worden om de klimaatdoelen te halen

Koolstofvastlegging

Het proces van het opnemen en vasthouden van koolstof in bomen, bos, natuur en landbouwbodems, met als doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

Habitattypen

Typen van natuurlijke habitats van planten en dieren die van belang zijn voor de biodiversiteit

Iteratief proces

Een proces waarbij de uitvoering stapsgewijs plaatsvindt en waarbij de resultaten en beslissingen herhaaldelijk worden geëvalueerd en bijgesteld

Nulalternatief

Een alternatief waarin wordt beschreven wat er gebeurt als er geen NPLG wordt opgesteld en toegepast

Gevoeligheidsanalyse

Onderzoeken van de invloed van verschillende variaties op structurerende keuzes op de effecten in het planMER

Bandbreedte

Variatie in een structurerende keuze die kan worden toegepast binnen een bepaalde range (bijv. grondwaterstand tussen 20 cm en 40 cm onder maaiveld)

Natura 2000-gebieden

Beschermde natuurgebieden binnen Europa

Infiltratie

Het proces waarbij water in de bodem dringt en in de onverzadigde zone van de bodem komt

Rad van de Leefomgeving

Een instrument dat wordt gebruikt om de effecten van het voornemen en het nulalternatief op de verschillende thema’s van de fysieke leefomgeving te beoordelen

Extensiveren

Het verminderen van intensieve landbouw om de natuur en biodiversiteit te beschermen

Natuurinclusieve landbouw

Landbouwmethoden waarbij rekening wordt gehouden met de natuur en biodiversiteit om deze te beschermen en te verbeteren

Kwantitatief

Een beschrijving van iets dat is gebaseerd op hoeveelheid, metingen of meetbare gegevens, in tegenstelling tot kwaliteit of kenmerken

Kwalitatief

Een beschrijving van iets dat is gebaseerd op kwaliteit, kenmerken of eigenschappen, in tegenstelling tot kwantiteit of meetbare gegevens

Expert judgement

De professionele mening of evaluatie van een deskundige op een bepaald gebied

Duurzame ontwikkeling

Het streven naar een duurzame balans tussen ‘mens, ecologie en welvaart’ (people, planet, profit)

Indicatoren

Meetbare aspecten die worden gebruikt om de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving te bepalen

Transitiefonds

Met dit fonds wil het kabinet de maatregelen bekostigen die nodig zijn om de stikstofbelasting van de natuur terug te dringen, evenals de uitstoot van broeikasgassen door landbouw en landgebruik

Ministerraad

Het hoogste bestuursorgaan in Nederland waarin de ministers van het kabinet samenkomen om te besluiten over belangrijke nationale kwesties

Bevoegd gezag

De persoon of instantie die verantwoordelijk is voor het nemen van besluiten over een plan of project

Afkorting

Begrip

NPLG

Nationaal Programma Landelijk Gebied

NOVI

Nationale Omgevingsvisie

Commissie m.e.r.

Commissie voor de milieueffectrapportage

NOVEX

Nationale Omgevingsvisie Extra

GBDA

Groenblauwe dooradering

VHR

Vogel- en Habitatrichtlijn

KRW

Kaderrichtlijn Water

(Plan)MER

Milieueffectrapport

(Plan)m.e.r.

Milieueffectrapportage (het proces)

NRD

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

PPLG

Provinciaal Programma Landelijk Gebied

LNV

Landbouw, Natuur en Visserij

IenW

Infrastructuur en Waterstaat

BZK/VRO

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

DG LGS

Directeur-generaal Landelijk Gebied & Stikstof

WBS

Water bodem sturend

NNN

Natuurnetwerk Nederland

CO2

Koolstofdioxide

CO2-eq.

CO2-equivalent

CH4

Methaan

N2O

Lachgas

WU

Weinig toekomstige uitdagingen voor de landbouw

ZU

Zware toekomstige uitdagingen voor de landbouw

KT

Korte termijn

LT

Lange termijn

N2000

Natura2000-gebieden

Ha

Hectare

Mton

Megaton

Svi

Staat van instandhouding

RHDHV

Royal HaskoningDHV

KEV2021

Klimaat- en Energieverkenning 2021