Het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Door klimaatverandering is er toenemende druk op de vitaliteit van het platteland en de kwaliteit van de leefomgeving en het milieu in het landelijk gebied.

De besluiten in het NPLG

Het NPLG vormt een kader voor de provinciale gebiedsprogramma’s en wordt begeleid door een handreiking voor de provincies.

De opgaven van het NPLG

Het NPLG moet ervoor zorgen dat Nederland toewerkt naar het behalen van haar internationale en nationale verplichtingen op het gebied van natuur, water en klimaat. Dit komt voort uit de noodzaak om te gaan met een veranderend klimaat.

Het instrument milieueffectrapportage

Verschil m.e.r.

M.e.r. en de Passende Beoordeling

Onder de Omgevingswet geldt op grond van artikel 10.24 van Besluit kwaliteit leefomgeving juncto artikel 16.53c, eerste lid van de Omgevingswet de verplichting voor het bestuursorgaan dat een plan vaststelt als bedoeld in artikel 6, derde lid, van

M.e.r. en participatie

Voor een m.e.r.-plichtig plan, programma of besluit is een aantal procedurele stappen (facultatief) voorgeschreven.

Proces en procedure

Het planMER is gekoppeld aan het ontwerp-NPLG waardoor beide totstandkomingsprocessen elkaar raken (zie Figuur 1‑1). Heter-proces heeft bijgedragen aan de visievorming en besluitvorming over het ontwerp-NPLG.

Betrokken partijen

Het besluit waarvoor dit milieueffectrapport is opgesteld is het besluit over het ontwerp-NPLG.

NPLG als start van iteratief proces

Er wordt waarde aan gehecht om de vervolgstappen op het NPLG in nauwe samenwerking met provincies, waterschappen, gemeenten, sectoren en ondernemers en burgers in de gebieden in te zetten.

Beleidskaders voor het NPLG

Het NPLG is een uitvoeringsprogramma onder de NOVI. Het beleidskader voor het NPLG wordt gevormd door de NOVI, het programma Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) en de nieuwe Nota Ruimte.

Toon meer resultaten