De oplossingsrichtingen voor het landelijk gebied

In dit hoofdstuk wordt de kern van het NPLG beschreven. Eerst wordt er gekeken naar welke doelen het NPLG wil behalen tussen nu en 2050.

De doelen van het NPLG

Met het NPLG zorgt het Rijk voor een samenhangende aanpak voor het bereiken van de internationale en nationale doelen voor natuur (waaronder stikstof), water (en bodem) en klimaat en voor een toekomstbestendige landbouw in het landelijk gebied.

De structurerende keuzes van het NPLG

In het NPLG zijn de doelen op het gebied van natuur, water en klimaat door het Rijk uitgewerkt. Provincies beschrijven in hun gebiedsprogramma’s hoe zij deze doelen (‘het wat’) denken te gaan halen.

Alternatieven en variaties

In een planMER wordt over het algemeen niet alleen onderzocht wat de milieueffecten zijn van een voorgenomen besluit, maar ook welke reële alternatieven daarvoor denkbaar zijn.

Uitwerking per structurerende keuze

In deze paragraaf worden de structurerende keuzes en de variaties erop beknopt weergegeven. Bijlage 1 geeft een uitgebreidere weergave van de structurerende keuzes 1 tot 12, inclusief de mogelijke onderlinge relaties.

Resultaten

In het planMER is vanuit een brede benadering gekeken naar de mogelijke effecten van het voornemen op het milieu, met name de effecten op de fysieke leefomgeving.

Het Rad van de Leefomgeving

Het Rad van de Leefomgeving vormt de basis voor de huidige situatie, trends en effectbeschouwing. In dit planMER wordt voornamelijk gekeken naar het bovenste deel van het rad, gericht op leefomgeving en omgevingskwaliteit.

Beoordeling effecten van structurerende keuzes

In Tabel 3‑2 t/m Tabel 3‑8 zijn de huidige situatie (staat) en trend (autonome ontwikkeling) per indicator aangegeven.

Economische omgeving

Het hoofdthema Economische omgeving valt uiteen in de thema’s Landelijk gebied, Natuur en Landbouw. Voor de indicatoren vallend onder het thema Landbouw, wordt aangegeven welke invloed de verschillende structurerende keuzes hebben.

Veilige en gezonde leefomgeving

Het hoofdthema Veilige en gezonde leefomgeving valt uiteen in de thema’s Milieukwaliteit & gezondheid en Klimaat

Toon meer resultaten