Inleiding

Dit is de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD); de eerste stap naar het milieueffectrapport (planMER) voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied1 (NLPG).

Milieueffectrapportage voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Het NPLG, een programma onder de Omgevingswet1, is een inhoudelijk beleidsdocument dat het beleid uit de NOVI uitwerkt en beschrijft voor de inrichting van het landelijk gebied.

Waarom een milieueffectrapportage?

Verschil m.e.r. en MER.

Leeswijzer

In het hoofdstuk 'Het Nationaal Programma Landelijk Gebied' wordt ingegaan op de vraag waarom het Nationaal Programma Landelijk Gebied is opgesteld, wat de functies en doelen zijn van het NPLG en de relatie met andere plannen en initiatieven.

Waarom het NPLG?

Het NPLG komt voort uit de Nationale Omgevingsvisie1 (NOVI) en is opgenomen in het coalitieakkoord.

De functies van het NPLG

Het NPLG heeft als hoofdopgave om uitvoering te geven aan de (inter)nationale doelstellingen voor natuur en stikstof, water en bodem en klimaat. Het NPLG moet zo leiden tot een meer toekomstbestendige inrichting van ons landelijk gebied.

De doelen van het NLPG

Het NLPG richt zich op het toekomstbestendig ontwikkelen van het landelijk gebied en moet daarbij voldoen aan de internationale verplichtingen voor natuur (waaronder de nationale doelen voor stikstof), water en klimaat.

Relatie met andere plannen en initiatieven

Er wordt waarde aan gehecht om de vervolgstappen in nauwe samenwerking met provincies, waterschappen, gemeenten, sectoren en ondernemers en burgers in de gebieden in te zetten.

De oplossingsrichtingen voor het Landelijk Gebied

Dit onderdeel zal ingaan op de afbakening van de oplossingsrichtingen om te komen tot het behalen van de doelen van het NPLG. Eerst zal het voornemen worden beschreven. Vervolgens zal ingegaan worden op de mogelijke alternatieven en variaties.

Het voornemen

Om de gestelde doelen van het NPLG op het gebied van natuur, bodem en water en klimaat (zoals toegelicht in de paragraaf 'De doelen van het NPLG') te behalen en daarbij de toekomstbestendigheid van het landelijk gebied te waarborgen, zijn

Toon meer resultaten