De oplossingsrichtingen voor het Landelijk Gebied

Dit onderdeel zal ingaan op de afbakening van de oplossingsrichtingen om te komen tot het behalen van de doelen van het NPLG. Eerst zal het voornemen worden beschreven. Vervolgens zal ingegaan worden op de mogelijke alternatieven en variaties. Hier komt het nulalternatief aan bod, alsook de mogelijkheid om te werken met een gevoeligheidsanalyse.