Informatie afbeelding: Age Zijderveld

Het doelbereik

Het NPLG moet leiden tot een verbetering van omgevingskwaliteit. Het NPLG beschrijft hiervoor structurerende keuzes die in de provinciale gebiedsprogramma’s worden uitgewerkt met maatregelen. Het planMER van het NPLG zal laten zien of er met de structurerende keuzes, een stap in de juiste richting wordt gedaan naar het bereiken van de doelen, zoals gesteld in de paragraaf 'De doelen van het NPLG'.

In het NPLG zijn verschillende doelen gesteld. Deze doelen bepalen de thema's (natuur, stikstof, water, klimaat) waarop het nulalternatief en het voornemen onderzocht gaat worden (zie paragraaf 'Detailniveau' voor meer informatie). Effecten worden zowel voor het nulalternatief als voor het voornemen in beeld gebracht. Het doelbereik wordt niet in het plan-MER onderzocht, omdat dit door kennisinstellingen wordt onderzocht in een ex ante doorberekening NPLG (Planbureau voor de Leefomgeving i.s.m. anderen).