Bijlage 1 - Lijst van afkortingen

Afkortingen:

 • NRD – Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 • NPLGNationaal Programma Landelijk Gebied

 • NOVINationale Omgevingsvisie

 • OWOmgevingswet

 • m.e.r. – Milieueffectrapportage (het proces)

 • PlanMER – Milieueffectrapport

 • SCPSociaal en Cultureel Planbureau

 • VHRVogel- en Habitatrichtlijn

 • KRWKaderrichtlijn Water

 • gSvI – Gunstige staat van instandhouding

 • N2000 – Natura2000-gebieden

 • NNNNatuurnetwerk Nederland

 • Ha – hectare

 • Mton – Megaton

 • CO2 – Koolstofdioxide

 • LNV - Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • LA – Landbouwakkoord

 • RO – Ruimtelijke Ordening

 • RHDHV – Royal HaskoningDHV

 • DG LGS - Directeur-generaal Landelijk Gebied & Stikstof

 • KEV2021 - Klimaat- en Energieverkenning 2021