Informatie afbeelding: Age Zijderveld

Beoordelingskader ‘Rad van de Leefomgeving’

Voor het beoordelingskader wordt het ‘Rad van de Leefomgeving’ als basis gebruikt (zie Figuur 3). Dit ‘Rad’ is ook gehanteerd in de m.e.r. voor de NOVI. Het ‘Rad’ geeft de mogelijkheid de beoordeling van de effecten voor de fysieke leefomgeving breed en integraal te benaderen. Daarnaast sluit het ‘Rad’ goed aan bij de doelstelling van de Omgevingswet, namelijk:

“Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang: a) bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en b) doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.” [Omgevingswet, artikel 1.3]

Overslaan: Interactieve content (iframe)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Figuur 3: Rad van de Leefomgeving van de NOVI ten behoeve van het planMER NPLG

In het ‘Rad’ wordt een duurzame ontwikkeling centraal gesteld, wat in lijn is met de m.er.. Hiermee wordt gestreefd naar een duurzame balans tussen ‘mens, ecologie en welvaart’ (people, planet, prosperity). Deze drie aspecten vormen de kern van het ‘Rad’.

De buitenste schil van het ‘Rad’ bevat per thema de belangrijkste aspecten en criteria, gegroepeerd tot een overzichtelijk aantal onderwerpen. Deze onderwerpen kunnen project specifiek worden gemaakt en worden aangevuld waar nodig. Sommige van de onderwerpen kunnen overlappen of elkaar beïnvloeden.

Het ‘Rad van de Leefomgeving’ is niet in beton gegoten. In de kern is het ‘Rad’ dus globaal en naar buiten toe wordt het ‘Rad’ concreter met ruimte voor flexibiliteit; altijd met oog op dat de beslisinformatie die in beeld wordt gebracht zinvol is.