M.e.r.

De m.e.r. gekoppeld aan de planprocedure van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dit betekent dat het planMER moet worden opgesteld voordat de vaststelling van het NPLG kan plaatsvinden. Met de m.e.r. moet worden gegarandeerd dat het milieubelang vroegtijdig en volwaardig wordt meegewogen in de besluitvorming. Dit is wettelijk geregeld in de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit, waarin de Europese regelgeving over milieueffectrapportages is door vertaald[1]. Hoewel het m.e.r. in de geest van de Omgevingswet wordt uitgevoerd, wordt de NRD gepubliceerd onder de vigerende wet- en regelgeving zoals het Besluit m.e.r.[2].

  • 1 De Omgevingswet is nog niet in werking. Een vrijwillig programma dat is vastgesteld tussen 23 maart 2016 en de inwerkingtreding van de Omgevingswet, geldt als een programma op basis van de Omgevingswet. Wel is hiervoor vereist dat het programma voldoet aan de eisen die de Omgevingswet stelt aan programma's. Zie artikel 4.11 van de Invoeringswet.
  • 2 https://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/2020-12-18