Informatie afbeelding: Martijn Beekman

Milieueffectrapportage voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Het NPLG, een programma onder de Omgevingswet[1], is een inhoudelijk beleidsdocument dat het beleid uit de NOVI uitwerkt en beschrijft voor de inrichting van het landelijk gebied. Het NPLG wordt door het kabinet vastgesteld, maar is interbestuurlijk en vereist samenwerking tussen gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Daarnaast is het NPLG zelfbindend, wat betekent dat het Rijk bij zijn besluiten rekening moet houden met het NPLG. Het NPLG legt structurerende (richtinggevende) keuzes en (regionale) doelen vast, als basis voor integrale provinciale programma’s landelijk gebied – kortheidshalve ‘brede gebiedsprogramma’s’ genoemd. Het Rijk geeft deze voor nu richtinggevend mee aan de regionale overheden, onder regie van de provincies.

  • 1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet