Bronnen

Atlas Leefomgeving, 2021. Bodemdaling in Nederland. Weblink: https://www.atlasleefomgeving.nl/bodemdaling-in-nederland

Atlas Leefomgeving, 2023. Geur veehouderij. Weblink: https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/schone-lucht/geur-veehouderij

Atlas Natuurlijk Kapitaal, 2023. Koolstofvastlegging. Weblink: https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/natuurlijk-kapitaal/koolstofvastlegging

Beter Bodembeheer, 2021. Minder ploegen maakt koolstof opslag mogelijk in bodem. Weblink: https://www.beterbodembeheer.nl/nl/nieuws-1/minder-ploegen-maakt-koolstof-opslag-mogelijk-in-bodem.htm

Bij12.nl, 2023, Waterberging. Weblink: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/agrarisch-natuurbeheer-anlb/kennisbank/beheerfuncties/waterberging/

Blokhuis. C, Schepens. J.A.B., van der Wal. A, 2020. Een eerste verkennende literatuurstudie over het effect van bodembeheer op het behalen van bodem-, water- en luchtdoelstellingen. Weblink: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0033.pdf

Blokhuis. C, Schepens. J.A.B., van der Wal. A, 2021. Hogere nitraatuitspoeling op derogatiebedrijven door recente droogte. Weblink: https://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=2282&indicatorID=3553

Bodem+, 2023a. Werken aan een gezonde bodem. Weblink: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodembeleid/gezonde-bodem-iedereen/werken-gezonde-bodem/

Bodem+, 2023b. Bodemdaling. Weblink: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemdaling/

BoerenNatuur, 2022. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016-2022 in cijfers. Weblink: https://www.boerennatuur.nl/wp-content/uploads/2023/05/KSD_BoerenNatuur_InfographicJaarcijfers2016-2022_vDEF_v4.pdf

Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022a. Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolumen, nationale rekeningen. Weblink: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84298NED/table?ts=1686743182154

Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022b. Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen. Weblink: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83300NED/table?dl=7A9B4&ts=1684831937317

Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023a. Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente. Weblink:https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70262ned/table?dl=2C288

Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023b. Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente. Weblink: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80781NED/table?fromstatweb

Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023c. Stikstofemissies naar lucht. Weblink: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-stikstof/stikstofemissies-naar-lucht

Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023d. Welke sectoren stoten broeikasgassen uit? Weblink: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-broeikasgassen/welke-sectoren-stoten-broeikasgassen-uit-

Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023e. Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften. Weblink: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70946ned/table?dl=79CA3

CLO, 2008. Gezondheidseffecten door milieufactoren in Nederland. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0337-gezondheidseffecten-door-milieufactoren-in-nederland

CLO, 2017. Natuurareaal op het land 1900-2012. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1590-natuurareaal

CLO, 2018. Beschermde stads- en dorpsgezichten en wederopbouwgebieden, 1965-2017. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl2170-beschermde-stads-en-dorpsgezichten

CLO, 2020a. Aandeel beschermde natuurgebieden in Nederland. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1425-begrenzing-van-het-natuurnetwerk-en-natura-2000-gebieden

CLO, 2020b. Europese Kaderrichtlijn Water. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1412-kaderrichtlijn-water

CLO, 2020c. Geschiktheid grondwaterstand verdrogingsgevoelige landnatuur, 2018. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1594-kwaliteit-grondwaterafhankelijke-ecosystemen

CLO, 2020d. Geschiktheid zuurgraad bodem verzuringsgevoelige landnatuur, 2018. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1593-kwaliteit-verzuringsgevoelige-ecosystemen

CLO, 2021a. Gebiedsgrootte natuurgebieden op het land, 1990-2019. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1588-gebiedsgrootte-ecosystemen

CLO, 2021b. Fijn stof (PM10) in lucht, 1992-2020. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0243-fijn-stof-pm10-in-lucht

CLO, 2021c. Gebruik van antibiotica en gemeten resistentie in de veehouderij, 1999 – 2020. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0565-antibioticagebruik-in-de-veehouderij

CLO, 2021d. Staat van instandhouding soorten en habitattypen Habitatrichtlijn en trends vogels Vogelrichtlijn, 2013-2018. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1604-svi-nederland

CLO, 2022a. Trends van soorten van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, 1990-2020. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1085-habitatrichtlijnsoorten

CLO, 2022b. Realisatie Natuurnetwerk - verwerving en inrichting, 1990-2020. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1307-realisatie-natuurnetwerk---verwerving-en-inrichting

CLO, 2022c. Trends in kwalhyperiteit van landnatuur en water, 1990 - 2020. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl2052-trend-kwaliteit-natuurtypen

CLO, 2022d. Stikstofdepositie, 1990-2020. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0189-stikstofdepositie

CLO, 2022e. Waterkwaliteit KRW, 2022. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1438-kwaliteit-oppervlaktewater-krw

CLO, 2022f. Biologische waterkwaliteit KRW, 2021. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1420-krw-biologische-kwaliteit-oppervlaktewater

CLO, 2022g. Fysisch-chemische waterkwaliteit KRW, 2021. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0252-fysisch-chemische-waterkwaliteit-krw

CLO, 2022h. Landgebruik en het landschap, 2019. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl2205-landgebruik

CLO, 2022i. Openheid landschap 2018. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1022-openheid-landschap

CLO, 2022j. Historische lijnen in het landschap, 2020. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl2202-historische-lijnelementen-in-het-landschap

CLO, 2022k. Bebouwing in het landelijk gebied, 2018. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl2206-verspreide-bebouwing

CLO, 2022l. Land- en tuinbouw: ruimtelijke spreiding, grondgebruik en aantal bedrijven, 1980-2021. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl2119-agrarisch-grondgebruik-

CLO, 2022m. Milieudruk door stikstofdepositie op landnatuur, 2020. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1592-kwaliteit-stikstofgevoelige-ecosystemen

CLO, 2022n. Geschiktheid ruimtelijke condities landnatuur, 2021. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1523-ruimtelijke-samenhang-natuurgebieden#:~:text=De%20ruimtelijke%20condities%20van%20de,als%20geschikt%20leefgebied%20wordt%20verondersteld.

CLO, 2023a. Ontwikkeling van het Nederlandse bos, 2001-2021. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0069-ontwikkeling-nederlandse-bos

CLO, 2023b. Herkomst stikstofdepositie, 2021. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0507-herkomst-stikstofdepositie?ond=20888

CLO, 2023c. Grootschalige luchtverontreiniging de "National Emission Ceilings": emissies, 1990 – 2021. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0183-verzuring-en-grootschalige-luchtverontreiniging-emissies

CLO, 2023d. Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater 2013-2021. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0547-gewasbeschermingsmiddelen-in-oppervlaktwater

CLO, 2023e. Emissies broeikasgassen, 1990-2021. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0165-broeikasgasemissies-in-nederland

CLO, 2023f. Geurhinder per bron, 2021. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0290-geurhinder-per-bron

CLO, 2023g. Trend van boerenlandvogels, 1915-2021. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1479-boerenlandvogels

CLO, 2023h. Stroomschema voor stikstof en fosfor in de landbouw, 2021. Weblink: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0094-stroomschema-stikstof-en-fosfor

CZAV, 2023. Verhoging van de stikstofefficiëntie. Weblink: https://www.czav.nl/actueel/nieuws/artikel/verhoging-van-de-stikstofeffici235ntie

De Aquanoom, 2023. Veenweidegebieden vormen een belangrijke schakel in de oplossing van het broeikasgasprobleem. Weblink: https://deaquanoom.nl/nieuws-veenweidegebieden-vormen-een-belangrijke-schakel-in-de-oplossing-van-het-broeikasgasprobleem/

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, 2022. Succesvolle proef tegen droogte op hoge zandgronden: overtollig water in de bodem pompen. Weblink: https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/livestock-research/show-wlr/verhogen-grondwaterpeil-voor-verminderen-droogteschade.htm

De Monitor Landschap 2022, 2022a. Monitor Landschap. Weblink: https://www.monitorlandschap.nl/

De Monitor Landschap 2022, 2022b. Bebouwing. Weblink: https://monitor-landschap-2-monitorlandschap.hub.arcgis.com/pages/verspreide-bebouwing-v2

De Monitor Landschap 2022, 2022c. Landgebruik. Weblink: https://monitor-landschap-2-monitorlandschap.hub.arcgis.com/pages/landgebruik-v2

De Monitor Landschap 2022, 2022d. Openheid. Weblink: https://monitor-landschap-2-monitorlandschap.hub.arcgis.com/pages/openheid-v2

De Monitor Landschap 2022, 2022e. Opgaand groen. Weblink: https://monitor-landschap-2-monitorlandschap.hub.arcgis.com/pages/opgaand-groen-v2

De Monitor Landschap 2022, 2022f. Historische lijnelementen. Weblink: https://monitor-landschap-2-monitorlandschap.hub.arcgis.com/pages/historische-lijnelementen-v2

Dijkman, W., 2018. Kennisdag Bodem & Water, veel inspiratie en nieuwe inzichten. Weblink: https://bodemenwaterflevoland.nl/media/uploads/file/Kennisdag%20Special_DEF.pdf

Donal, P.F., R.E. Gree & M.F. Heath, 2001. Agricultural intensification and the collapse of Europe’s farmland bird populations. Proc Biol Sci. Jan 7; 268(1462): 25–29.

European Commission, June 2017. Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014-2020.

H2O Waternetwerk, 2022. Met nutriënten verrijkt het grondwater bedreigt kwelafhankelijke ecosystemen. Weblink: https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/met-nutrienten-verrijkt-grondwater-bedreigt-kwelafhankelijke-ecosystemen

Hartman, S., N. Vermeulen, M. Vervoorn, R. Quinten, 2019. Natuurakker 2.0. De dassenberg. Weblink: https://www.has.nl/media/qyll0zvv/definitief_eindrapport_natuurakker2_27062019_klein-4.pdf

Hospers-Brands, M., S. Staps & P. Voshol, 2017. Trends in bodem- en gewaskwaliteit; Literatuurstudie. Louis Bolk Instituut.

Hout, van der et al. 2023. Grasland maakt het verschil, extra waarden - boven productie - in stikstofdiscussie en verder. Weblink: https://www.louisbolk.nl/sites/default/files/inline-files/Memo%20Grasland%20maakt%20het%20verschil_FIN.pdf

IABR, 2018. De Nederlandse veengronden; Een veengesprek. Weblink: https://iabr.nl/nl/event18_20/veengronden

Informatiepunt Leefomgeving, 2023. Invloed omgeving op luchtkwaliteit. Weblink: https://iplo.nl/thema/lucht/vaststellen-luchtkwaliteit/achtergrond/invloed-omgeving-luchtkwaliteit/

IPCC, 2022. Annex II: Definitions, Units and Conventions. Weblink: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Annex-II.pdf

IPO & LNV, 2021. Zevende Voortgangsrapportage Natuur, Den Haag

KnowH2O, KWR, Deltares, FWE, WUR SLM & HSS, 2021. Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland. Het verhaal - analyse van droogte 2018 en 2019 en bevindingen. Eindrapport.

LandschappenNL, 2023. Droogte en natuur. Weblink: https://www.landschappen.nl/standpunten/droogte-en-natuur

Marra, W.A., S. B. Hazelhorst, K.M.F. Brandt, R.J. Wichink Kruit & J.M. Schram, 2022. Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2022. Uitgangssituatie voor de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering. RIVM-rapport 2022-0120.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2020. Nationale Omgevingsvisie.

Ministerie van Infrastructuur en Water, 2022. Stroomgebiedbeheerplannen Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022 – 2027. Rijksoverheid.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2018. Reactie op advies Gezondheidsraad 'Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen: vervolgadvies’. DGAN-DAD / 18132243.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2020. Kamerbrief Veenplan 1e fase. DGNVLG / 20183975

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2023. Rapport ‘Preventie van efficiënte transmissie van zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijen’ en invulling meekoppelende structurerende keuze dierziekten en zoönosen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Kamerbrief DGA-DAD / 26618912, 29 maart 2023.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat & Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2023. Handreiking voor de gebiedsprogramma’s NPLG. Versie 17 maart 2023.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat & Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2022. Nationaal Waterprogramma 2022-207, Maart 2022.

Moens, F., 2009. Het zout rukt op. Weblink: https://edepot.wur.nl/194993

Moerkerken, A. & Smit, I. 2016. De Nederlandse landbouw en het klimaat. Weblink: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/12/RVO_De%20Nederlandse%20landbouw%20en%20het%20klimaat_Broch_def.pdf

Natura 2000, 2023. Natura 2000 gebieden. Weblink: https://www.natura2000.nl/gebieden

Natuurpunt, 2022. Veengebieden: de nieren van ons landschap. Weblink: https://www.natuurpunt.be/veengebieden-de-nieren-van-ons-landschap

NutriNorm, 2016. De beschikbaarheid en opname van fosfaat. Weblink: https://nutrinorm.nl/bemesting/de-beschikbaarheid-en-opname-van-fosfaat/

Opdam en Vos, 2023. Hoeveel groenblauwe dooradering is nodig? Landschap 2023/2, p57

Planbureau voor de Leefomgeving, 2023. Landschap. Weblink: https://www.pbl.nl/landschap

Poll, R. van & S. Simon, 2022. Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW); Hinder en slaapverstoring, de 2021-cijfers. RIVM.

Possen, B.J.H.M., B. van der Weijden, J. van Dijk, H. de Mars, M. Wassen & T. van den Broek, 2021. Naar vernatting ten behoeve van natuurontwikkeling en -herstel binnen Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland: Sturende factoren en processen die de kansrijkdom bepalen. Rapport nummer 2021/OBN247-LZ, Kennisnetwerk OBN, Driebergen.

Provincie Zuid-Holland, 2019. Antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen van J. Kastelein (CDA) en F.J. Hoogendam (SP) (d.d. 16 januari 2019). Nummer 3471.

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 2020. Stop bodemdaling in veenweidegebieden. Het Groene Hart als voorbeeld. Weblink: https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_stop_bodemdaling_in_veenweidegebieden_-_def.pdf

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2018. Beleving Woonomgeving in Nederland. Inventarisatie Verstoringen 2016.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2022. Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO). Weblink: https://www.rivm.nl/veehouderij-en-gezondheid/onderzoek-veehouderij-en-gezondheid-omwonenden-vgo

Rijksoverheid, 2023. Ontwikkeling broeikasgasemissies in Nederland. Weblink: https://dashboardklimaatbeleid.nl/

RIVM, 2023. Fosfor in bodem en water. Weblink: https://www.rivm.nl/landelijk-meetnet-effecten-mestbeleid/fosfor-in-bodem-en-water

Royal HaskoningDHV, 2023. Landelijke trendanalyse grondwaterkwaliteit KRW.

Tussenronde - meetperiode tot half 2022. 3 mei 2023

RVO, 2023, Waterberging op een natuurlijke wijze, Weblink: https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/praktijkvoorbeelden/dossier/waterberging-op-een-natuurlijke-wijze

Slier, T., B. Stout, W. Vervuurt, J. Schepens, L. Martinez Garcia, G. Velthof, J.P. Lesschen, H. Agricola, D. Westerik, C. Koopmans & J. van Middelaar, 2022. Integratierapport Slim Landgebruik; Verdieping op de effecten van maatregelen binnen Slim Landgebruik. Wageningen Environmental Research.

Slier, T & Velthof, G, 2021. 30 vragen en antwoorden over lachgasemissie uit landbouwgronden. Weblink: https://edepot.wur.nl/557920

SNB, 2023. Fosfaat in Nederland. Weblink: https://www.snb.nl/actueel/fosfaat-in-nederland/

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, 2020. Ammoniak van landbouw, stikstofoxiden van verkeer. Weblink: https://www.biomaatschappij.nl/artikel/ammoniak-van-landbouw-stikstofoxiden-van-verkeer/

Stowa, 2021. Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit. Een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied. Weblink: https://www.nobveenweiden.nl/wp-content/uploads/2021/08/B-Biodiversiteit-DEF.pdf\

Trikt, J. van & H. Ahrens, 2023. Veenbodem. Weblink: https://www.geologievannederland.nl/ondergrond/bodems/veenbodem-veenlandschap

Van den Born, G.J., M. Talsma & J. Schouwenaars, 2018. Bodemdaling in de Nederlandse veengebieden: omvang en maatschappelijke kosten. Kennismagazine voor waterprofessionals.

Van Tol-Leenders, D., M. Knotters, W. de Groot, P. Gerritsen, A. Reijneveld, F. van Egmond, H. Wösten en P. Kuikman, 2019. Kansenkaart voor bescherming van koolstofvoorraad en CO2-emisiereductie in natte natuur en multifunctionele klimaatbuffers. Wageningen Environmental Research.

Veraart, J.A., R.C.M. Verdonschot & M.P.C.P. Paulissen, 2013. Effecten verzilting zoete aquatische ecosystemen. Weblink: https://www.stowa.nl/deltafacts/zoetwatervoorziening/verzilting/effecten-verzilting-zoete-aquatische-ecosystemen

Verdonk, L., J. van der Kolk, T. Slier, J. Schepens & W. Vervuurt, 2022. 30 vragen en antwoorden over koolstofvastlegging in minerale landbouwgronden. Wageningen Environmental Research.

Wageningen Environmental Research, 2020. Kansenkaart voor bescherming van koolstofvoorraad en CO2-emissiereductie in natte natuur en multifunctionele klimaatbuffers; Technische achtergrondmemo.

Wageningen University & Research, 2022. Inkomensraming 2022: Grote inkomensverschillen tussen sectoren in de land- en tuinbouw. Weblink: https://agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=2272&indicatorid=2046

Wageningen University & Research. Agrimatie. Weblink: https://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=2274

Wageningen University & Research, 2023. Agrarisch natuurbeheer. Weblink: https://www.wur.nl/nl/dossiers/dossier/agrarisch-natuurbeheer.htm

WUR, 2021. Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland. Weblink: https://edepot.wur.nl/555352

WUR, 2022. Verhogen grondwaterpeil voor verminderen droogteschade. Weblink: https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/livestock-research/show-wlr/verhogen-grondwaterpeil-voor-verminderen-droogteschade.htm

WUR, 2023a. Grondsoortenkaart. Weblink: https://www.wur.nl/nl/show/Grondsoortenkaart.htm

WUR, 2023b. Fijnstofemissie uit de landbouw dealt. Weblink: https://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=2274

WUR, 2023c. Waterbergend vermogen van zandgronden beperkt. Weblink: https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/livestock-research/show-wlr/verhogen-grondwaterpeil-voor-verminderen-droogteschade.htm